Отделения в Диагностично-консултативен блок

ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ
МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИРУСОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
БОЛНИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА
ТРУДОВО - ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

ПРИЕМНО - КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

 • Хирургичен кабинет;
 • Ревмокардиологичен кабинет;
 • Ортопедичен кабинет;
 • Неврологичен кабинет;
 • Неврохирургичен кабинет;
 • УНГ кабинет; Очен кабинет;
 • Гастроентерологичен кабинет;
 • Ендокринологичен кабинет;
 • Кабинет по нефрология и пулмология;
 • Кабинет детски болести;
 • АГ кабинет;
 • Урологичен кабинет;
 • Психиатричен кабинет;
 • Анестезио-логичен кабинет;
 • Кабинет по физикална терапия и рехабилитация.

Отделението по функционална диагностика е с дългогодишни традиции при диагностиката на сърдечно-съдови заболявания.

Съвременното оборудване дава възможност за качествени, високоспециализирани диагностични изследвания на сърдечно-съдовата и дихателна системи.

Висококвалифицирани специалисти извършват ехокардиография, доплер-сонография, стрес тест.

В отделението е осигурено 24-часово обслужване на пациентите по отношение на кръвно-газов анализ, функционално изследване на дишането, електрокардиограма.

Началник отделение - Д-р Йовка СТОЙЧЕВА
Лекар - д-р Костандиня КАЦАРОВА
Старша мед.сестра - Мария КАРАРАДЕВА

Телефон: 044 / 611 767, 044 / 611 768

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Клиничната лаборатория е структура към МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр.Сливен и е разположена на първия етаж.

Лабораторията осигурява 24-часово обслужване на пациенти от отделенията, от ОСМП и на пациенти срещу заплащане по ценоразпис.

За осигуряване на качеството в лабораторията работят лекари с призната специалност "Клинична лаборатория", лекари специализанти, инж.химици, мед.лаборанти и санитари.

Лабораторията разполага с високоспециализирана и съвременна апаратура и осигурява качество на лабораторния анализ в съответствие с медицинския стандарт за "добра медицинска практика".

Клиничната лабораторията участва в Национална система за оценка на качеството на изследванията и притежава сертификати за качество.

Лабораторията изработва следните изследвания:

 • пълна кръвна картина с 32 показателя;
 • хемостазни изследвания;
 • субстрати и ензими;
 • електролити;
 • олигоелементи;
 • липиден профил;
 • кардиологични маркери;
 • хепатитни маркери;
 • специфични белтъци и маркери на възпалението;
 • уринни изследвания;
 • наркотици;

Високоспециализирани изследвания:

 • хормони;
 • туморни маркери;

н-к лаборатория д-р Галина Бакърджиева
ст. лаборант М.Франсъзова
специализанти: д-р Илия Борисов, д-р Цветелина Велкова

Телефони: 044/611 772, 611 789

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ

Дейност

 • Поставя микробиологична диагноза като предоставя на клиницистите точна информация относно наличието /отсъствието/ в биологични материали на значими за болестния процес микроорганизми.
 • Проучва чувствителността на изолираните патогени, спрямо антимикробните препарати и съдейства за оптимизиране на антибактериалната терапия.
 • Комбинациите от антибиотици са подбрани съобразно изискванията на междуна- родните стандарти. Включени са най-новите генерации цефалоспорини, хинолони и др.
 • Съдейства за разработването и актуализирането на болничната антибиотична политика.
 • Извършва диагностика.
 • Провежда микробиологичен мониторинг /на пациенти и на околна среда/ в отделенията с висок риск. Открива възникналите вътреболнични инфекции, разработва и провежда мероприятия за ограничаването им.

Лаборатория за изследване за COVID-19

Началник лаборатория по микробиология - Д-p ДИАНА ДИМОВА-ВАСИЛЕВА
Старши лаборант - Галина ДЖАГАРОВА

тел: 044/ 611 867

Работното време с граждани е от 7,30 до 12,30 ч.

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИРУСОЛОГИЯ

Вирусологична лаборатория към МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“АД е специфично здравно звено с основна цел: подпомагане на лечебно-диагностичния процес в болницата, чрез осигуряване на висококачествени лабораторни услуги в областта на клиничната вирусология при спазване на медицинския стандарт и правилата за добра лабораторна практика и зачитане правата на пациентите.

Вирусологична лаборатория приема и извършва лабораторни проби на нуждаещи се пациенти хоспитализирани в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински“АД и пациенти от други лечебни заведения съгласно договор за платени медицински услуги или заявени от самите пациенти.

Началник лаборатория по вирусология - Д-p МАРИЯ ТЕРЗИЕВА - КЪРШЕВА

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Структура

Разположено е на втория етаж на лечебното заведение.

В отделението работят 2-ма лекари с придобита специалност и 9 рентгенови лаборанти.

Отделението разполага с кабинет за: конвенционална рентгенова диагностика, мамография, ехография и компютър-аксиална томография. На разположение на пациентите са регистратура, рентгенови кабинети, съблекални.

Възможности

В Отделението по Образна диагностика се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания, както и пълна гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания като: венозни и инфузионни урографии, ретроградни цистографии, хистеросалпингографии, всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт, миелографии.

Мамографии - в кабинета за мамографии се извършват изследвания на млечната жлеза, необходими при всички заболявания на жлезата.

Ехоскопии - в кабинета се извършват изследвания на коремни органи; повърхностни структури - щитовидна жлеза, млечна жлеза, скротум.

Компютърна томография - спирален компютърен томограф "TOMOSCAN AV - FILLIPS" - извършват се всички видове нативни и контрастни изследвания на главен мозък, гръдна клетка, гръбначен стълб и коремни органи.

Обслужват се пациенти от цялата Сливенска област и от други населени места по желание на пациента.

Диагностично-лечебни подходи

В отделението по Образна диагностика работят специалисти с доказани възможности и квалификация.

Пациентите се приемат от 7.00 ч. до 19.00 ч. всеки работен ден, а през останалото време са осигурени специалисти на разположение. За спешни случаи е осигурено 24 часа екипно обслужване - лекар и рентгенов лаборант.

Нач. отделение - Д-р Ваня Рибарова

Ординатор : Д-р Любомир Стоянов

Специализанти : Д-р Мартина Стоянова, Д-р Данчо Николов

Ст. рентг. лаборант : Евгения Костова

Телефони:
Рентгенова регистратура - 044 / 611 745
Лекарски кабинет и компютърен томограф - 044 / 611 748

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Обособени звена към отделението:

Лабораторен комплекс с изградени и оборудвани в него:

 • Хистологична лаборатория
 • Цитологична лаборатория
 • Лаборатория за имунохистохимични изследвания
 • Хистотека - помещение за съхраняване на парафинови блокчета от биопсии и некропсии и на изготвените от тях препарати

Аутопсионен комплекс, състоящ се от:

 • Секционна зала
 • Предзала за предаване на покойници

Диагностична дейност

В отделението се работят над 6 000 хирургични и инструментални биопсии годишно от над 2 000 пациента и над 1 500 хистологични, некропсични изследвания. В Патологоанатомично отделение към МБАЛ " Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен се извършват всички задължителни медицински дейности за структура по клинична патология в областно болнично заведение:

 1. Спешна интраоперативна консултация / Гефрир /, при която хистологичният резултат се дава до 15 мин.
 2. Цитологични изследвания
  • Цитологично изследване / цитонамазка / на спонтанно отделени материали
  • Цитологично изследване / цитонамазка/ от лаважна течност
  • Цитологично изследване / цитонамазка / от кухи органи и повърхностни кожни лезии и материали, взети чрез ТАБ
 3. Биопсично изследване
  • Хистобиопсично изследване след тънкоиглена пункционна биопсия
  • Микроскопско изследване на оперативен материал от всички органи на човешкото тяло
 4. Имунохистохимични изследвания при хистологично доказан карцином на гърдата
 5. Извършване на патологоанатомични аутопсии с прилагане на всички процедури, изисквани от стандарта / хистологично, микробиологично, цитологично изследване /

Отделението разполага със съвременна апаратура, състояща се от микротом, криостат, хистокинет, термостати, микроскопи и др., както и е оборудвано за имунохистохимични изследвания.

Началник отделение:
Д-р Йордан СТОЙКОВ
Ординатор: Д-р Е.Дурев
Ст. лаборант Пепа ГЕНЧЕВА
Телефон : 044 / 611 730

ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

Структура

Състои се от:

 • амбулаторно-консултативен кабинет
 • секционна зала с хладилна камера
 • хистологична лаборатория.

Задачи

 • Изучаване и разработване на медико-биологични въпроси, възникващи в работата на органите на правораздаването - следствие, съд, прокуратура и МВР при разследването и съдебното разглеждане на наказателни и граждански дела;
 • Разработване на деонтологично-правните въпроси в медицинската практика.

Диагностични подходи

 • Съдебно-медицински аутопсии
 • Хистологични изследвания на органни части и биологични материали;
 • Изготвяне на съдебно-медицински експертизи по материали от следствени и съдебни дела.
 • Изследване на веществени доказателства - кръв, сперма, косми и др.
 • Установяване на данни за упражнено домашно насилие и др.

В отделението се извършват прегледи, освидетелствания и експертизи на живи лица за установяване на медико-биологичните показатели на телесните повреди; причинна връзка между престъпното деяние и налична телесна повреда; здравословно състояние, загуба на работоспобност във връзка с телесна повреда; полово състояние и полови проявления; медицинска идентификация; престорени заболявания и самоувреждания, опиване с алкохол, безпомощност и др.

Началник отделение - Д-р Тома Чаушев
Телефон: 044 / 611 757

БОЛНИЧНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Събиране и транспорт на контаминираните материали по отделенията, измиване, дезинфекция, поддръжка, монтаж, функционален тест, опаковане и означаване, стерилизиране и освобождаване, междинно съхранение, транспорт до съответните отделения.

Разполагаме с:

 • Миално-дезинфекционна машина "Белимед"-Швейцария
 • Процес-термична и химична дезинфекция до 6 автоматични програми на работа
 • Автомат за измиване, дезинфекция и изсушаване на медицински инструменти
 • Машина за рязане на фолио за стерилизация
 • Опаковъчна машина за стерилизация - Германия

Централната стерилизационната е от европейски тип. Опаковането на материалите се извършва по европейските стандарти. Изискванията са установени в DIN - 58953 и в EN 868 част 1-10.

Епидемиолог - Д-р АЛЕКСИЕВА
Мед. Сестра – Венета Минчева

Телефон: 044 / 611 824

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА

Отделението по хемодиализа в МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен се стреми да изпълнява мисията си "Живот с хемодиализа" така, че да се намалят страданията на пациентите, като им върне радостта от живота, чрез провеждане на качествени и ефективни диализи. Целта е предпазване на пациентите от социална изолация, подпомагане да интегрират хроничното заболяване в живота си и да постигнат баланс в семейната, обществената и професионалната среда.

Извършва:

 • Програмно хемодиализно лечение при пациент с ХБН, ОБН, предоперативни и следоперативни хемодиализи.
 • Хемоперфузии, карбохемоперфузии при болни с екзогенни и ендогенни остри интоксикации.
 • Подготовка, обучение и диспансерно наблюдение на пациенти с различна степен на бъбречни увреждания в преддиализният стадий.
 • Подготовка на пациенти и донори за бъбречна трансплантация.
 • Поставяне на временен съдов достъп за хемодиализа.
 • Амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен и диализен стадий с еритропоетин и желязо. Амбулаторно лечение на реналната остеодистро-фия на преддиализни и диализни пациенти.
 • Обучение на пациенти на постоянна амбулаторна перитонеална диализа.
 • Лечение на усложненията на перитонеалната диализа.
 • Стационарно лечение на нефрологичните заболявания.

Техническа съоръженост:

Отделението разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура. Възможности за индивидуализиране на бикарбонатната хемодиализа: избор на хемодиализатор, индивидуален профил на ултрафилтрация и натриев градиент по време на хемодиализата.Осигурява се денонощна консултативна помощ и животоспасяващо диализно лечение на всички пациенти с остра и терминална бъбречна недостатъчност от региона.

Персонал:

Квалифициран, съвременен, отзивчив и любезен, висш, полувисш и технически персонал, предлагащ качествено лечение и приятна атмосфера за работа.

Началник отделение - д-р Снежана Динева/

Ординатори:
д-р Мартин Терзиев
Д-р Нели Шулева - Сярова

Старша мед.сестра - Пенка ЧИФЧИЕВА

Телефон: 044 / 662 698

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

Трансфузионната хематология е основна медицинска специалност с интердисциплинарен характер. Стандартът по Трансфузионна хематология регламентира, че в отделението, като част от структурата на МБАЛ, се извършват следните дейности:

 • Планиране на нуждите от кръв и кръвни съставки за задоволяване на медицинските нужди на лечебните заведения в областта
 • Промоция, организация, набиране и задържане на кръводарители-съвместно с БЧК, други лечебни и здравни заведения, органите на централната и местна власт
 • Подбор на донори и вземане на кръв и кръвни съставки
 • Съхранение и дистрибуция на кръвни съставки
 • Поддържане на резерв от кръвни съставки
 • Имунохематологични изследвания и подбор на кръв и кръвни съставки за кръвопреливане:
  • определяне на кръвна група от система АВО
  • определяне на резус фактор/Rh система-D антиген/
  • определяне на антигени C,c,E,e и антигени на с-мата Kell
  • изследване на анти еритроцитни антитела
  • претрансфузионни тестове за in vitro съвместимост
 • Оказване на консултативна помощ по отношение използването на кръв и кръвни съставки.
 • Осъществявяне на трансфузионен надзор и др.

Всеки, който желае да дари кръв може да направи това на адрес:

Гр.Сливен 8800
Ул."Стефан Караджа" №2
/ОТХ се намира на територията на ДКЦ II-етаж I/
Всеки работен ден от 08.00 до 14.30 часа.

За контакти:

Началник отделение: Д-p РАЯ РАЛЕВА
Ординатор: Д-р Павлина Щилиянова
Николина Русева - старша мед.сестра
Телефон: 044-66-26-23
Факс: 044-62-43-26
Е-mail: othvd_sl@abv.bg

МУЛТИПРОФИЛНО СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Разкриването на Спешно отделение с легла за диагностично уточняване до 24 часа в структурата на Диагностично - консултативния блок на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен се осъществява на 01.02.2007 г. на основание Наредба № 29 от 23 ноември 1999г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи, издадена от Министерството на здравеопазването.

В своята история в състава на МБАЛ, отделението постепенно се утвърждава като основна единица на Диагностично-консултативния блок и "вход" на пациентите към болницата.

Дейност:

Отделението осигурява денонощен прием на пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Необходимият обем от спешна медицинска помощ се оказва на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и лечебно-осигурителен статус.

Спешно отделение е единствената болнична структура на територията на Област Сливен, която е специализирана за оказване на спешна диагностика и лечение на следните категории пациенти:

 • всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
 • болни и пострадали, потърсили сами помощ в отделението;
 • лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;
 • жени със започващо раждане или аборт;
 • деца до 1 година, за които е потърсена медицинска помощ;
 • болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Отделението разполага:

 • с две интензивни стаи за диагностично уточняване на пациенти до 24 часа
 • изолатор за клинична диагностика при съмнения за инфекциозно и заразно носителство
 • шокова зала за интензивно наблюдение и готовност за активна реанимация
 • манипулационна и терапевтичен кабинет, в който се снема първична анамнеза и регистрация
 • иформатор който се намира на втория етаж в приемно -консултативната част на болницата. От скоро отделението разполага с оборудвана микрооперационна за платени медицински услуги. Отделението по спешна медицина е в постоянна връзка с консултантите на останалите отделения в болницата и тясно взаимодейства с Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Началник отделение: Д-р Тодор СУВАНКОВ
Ординатори: Д-р А.Азимов, д-р Д. Халкова, д-р Ст.Добрев
Старша мед. сестра Пепа Илиева
Телефони - 044/ 611 813 , 044/ 611 717

ТЕРИТОРИАЛНА ЛЕКАРСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

Задачи

Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично-лечебната и профилактична дейност на лечебните заведения.

ТЕЛК освидетелства лицата по повод на:

 • Временна неработоспособност;
 • Трайно намалена работоспособност на лица на и над 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, които работят и не са им определени вид и степен на увреждане.
 • Вид и степен на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО
 • Искане на застрахователи и застраховани лица
 • Трудоустрояване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност
 • Определяне характера на заболяванията - професионален или общ
 • Други случаи, предвидени в нормативни актове

Персонал

В състава на ТЕЛК работят квалифицирани специалисти - по вътрешни болести, нервни болести, хирургични болести, лекар-представител на съответното ТП на НОИ и технически сътрудници, които осъществяват качествена експертиза на работоспособността.

Председател - Д-р Лиляна НИКИФОРОВА
Член : д-р Консулова

Телефони: 044 / 623 062

 

Copyright © 2008-2024 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев