Обявление за провеждане на подбор за назначаване на служител за длъжността „ЕКСПЕРТ – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

03.12.2018 / 15:34

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на подбор за назначаване на служител в

Отдел „Административен” на МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен”АД

за една щатна бройка за длъжността

„ЕКСПЕРТ – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“,

1. Минималните и специфични изисквания, за заемане на длъжността са:

· Висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър“ по

специалност Право;

· Години професионален опит : не е задължителен;

· Удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

· Работа с компютър: Word. Excel, Internet; работа с правно-информационни продукти,

работа с електронни регистри и системи, свързани с работата на администрацията, АОП и

др.;

· Компетентност свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на

нормативните актове в областта на обществените поръчки.

· Да не е осъждано лице с влязла в сила присъда за лишаване от свобода за умишлено

престъпление от общ характер.

2. Област на дейност:

· Организиране, провеждане и приключване на процедурите по обществени поръчки ,

съгласно разпоредбите на ЗОП , ППЗОП и Вътрешните правила на МБАЛ;

· Участва в планирането, подготовката и провеждането на необходимите процедури за

възлагане на обществени поръчки;

· Подготвя проектите на договори за възлагане на обществените поръчки и организира

сключването на същите;

· Изготвя документацията за участие и образци на документите, необходими за откриване,

провеждане и възлагане на обществени поръчки;

· Подпомага ръководството и служителите в лечебното заведение при подготовка и

провеждането на обществени поръчки, конкурси за назначаване на служители и подбор на

кадри;

· Съдейства във връзка със законосъобразно сключване на всички договори за възлагане на

обществени поръчки, по които МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен”АД е страна, както

и осъществяване на контрол върху правилното изпълнение на договорите;

· Участва в комисиите, създавани в рамките на МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен”АД

за провеждане на процедури по обществени поръчки;

3. Цел на длъжността:

Ръководи законосъобразното протичане на подготовката, провеждането и приключването на

процедурите по обществени поръчки и сключването на договори по реда на ЗОП и ППЗОП на

МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен”АД.

4. Начин на провеждане на подбора:

Подбор за заемане на длъжността ще се проведе:

1. По документи;

2. Провеждане на интервю с одобрените по документи кандидати;

5. Документи за участие в процедура:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

· Заявление по образец на МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен”АД

· Декларация от кандидата, че не е поставен/а/ под запрещение, не е осъждан/а/ за умишлено

престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от

правото за заемане определена длъжност.

· Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен,

специалност, юридическа правоспособност, допълнителни квалификации, които се изискват за

длъжността.

· Копия от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния

опит – трудови, служебни, осигурителни книжки и други, когато такива има.

6. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 16,00 часа на 28.12.2018 год. вкл.,

адрес: МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен”АД - гр. Сливен, ул. Христо Ботев № 1, кабинет

„Деловодство” ет.1 на адмистративен вход, телефон: 044/611 728

Лице за контакт: Илка Йорданова – икономист управление на човешките ресурси,

Подаването на документи за участие в подбора се извършва лично или чрез пълномощник с

нотариално заверено пълномощно.

7. Минимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността: 900,00 лв.

8. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при

подаване на документите за участие в подбора.

9. Общодостъпно място, на което ще бъдат поставени обявлението за подбора, списъците или

другите съобщения във връзка с подбора:

ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО НА ПАРТЕРА В МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен”АД,вход

на АДМИНИСТРАЦИЯ – гр. Сливен, ул.”Христо Ботев”№ 1 и на интернет страницата на

МБАЛ”Д-р Иван Селимински – Сливен”АД- http://www. http://mbal.sliven.net/ „Кариери”

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2024 МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД - гр. Сливен | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев